การตรวจสถานที่ผลิตอาหารมีหลักเกณฑ์อย่างไร?

การตรวจสถานที่ผลิตอาหารในกลุ่มอาหาร 54 ประเภท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 193) พ.ศ.2543 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศฯ (ฉบับที่ 239) พ.ศ.2544 จะตรวจตามเกณฑ์ GMP สุขลักษณะทั่วไป สําหรับน้ำบริโภคจะตรวจตามเกณฑ์ GMP น้ำบริโภคซึ่งปฏิบัติตามประกาศฯ (ฉบับที่ 220) พ.ศ.2544 นอกเหนือจากนั้นจะตรวจตามเกณฑ์การพิจารณาสถานที่ผลิตและนำเข้าฯซึ่งอาหาร (Minimum Requirement)