ขอใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่

รับขอใบอนุญาตขายสุรา บุหรี่ และไพ่ ในการประกอบธุรกิจขายสุรา ยาสูบ และไพ่นั้นกฏหมายกำหนดว่าต้องได้รับ อนุญาต ก่อนดำเนินธุรกิจผู้ประกอบธุรกิจจำเป็นต้องยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา บุหรี่ และไพ่ ต่อกรมสรรพสามิตร และ เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต โดยใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบและไพ่นั้น มีอายุหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยสามารถต่อใบอนุญาต ขายสุรา บุหรี่ และไพ่ได้ล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ 90 วัน ผู้ใดฝ่าฝืนขายสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยไม่มีใบอนุญาต ไม่แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย ใช้ใบอนุญาตไม่ตรงกับสถานที่ระบุ มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

สิ่งที่ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตขายสุรา เหล้า ยาสูบ และไพ่ ต้องทราบ

1. การเปลี่ยนแปลงสถานที่หรือโอนใบอนุญาตนั้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้มีอำนาจออกใบอนุญาต

2. กรณีผู้ได้รับบอนุญาตนั้นไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฏหมาย กฏกระทรวง ประกาศ หรือข้อกำหนดในใบอนุญาตจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตไม่เกิน 6เดือน

3. การเพิกถอนใบอนุญาต ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตสองครั้งขึ้น และมีเหตุที่จะต้องถูกพักใบอนุญาตอีก หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฏหมาย กฏกระทรวง ประกาศ หรือข้อกำหนดในใบอนุญาตซึ่งการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกต้องนั้นก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง

4. กรณีที่ผู้ประกอบการถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะต้องพ้น หนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาต จึงจะขอใบอนุญาตใหม่ได้

 

 

 

ใบอนุญาตขายสุรา

ขอใบอนุญาตขายสุรา มี 2 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

– ประเภทที่ 1 เป็นการขายส่งสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละสิบลิตรขึ้นไป ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ปีละ 5,500 บาท

– ประเภทที่ 2 เป็นการขายปลีกสุราทุกชนิด โดยจำหน่ายครั้งละต่ำกว่าสิบลิตร ซึ่งแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ

(1) สถานที่ที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 2,200 บาท

(2) สถานที่ที่ผู้จำหน่ายไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 330 บาท

 

ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาต จะต้องรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและสถานที่ดังต่อไปนี้

**ผู้มีสิทธิยื่นขอใบอนุญาตขายสุรา ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายสุราเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี**

สถานที่ขายสุราไม่เป็นสถานที่ดังนี้

(1) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)

(2) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกายหรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)

(3) ที่ตั้งสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งบริเวณที่ต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)

(4) สถานที่ที่เคยเป็นสถานประกอบการขายสุราของผู้ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ได้พ้นกำหนดระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต (เฉพาะการขายสุราประเภทที่ 2)

(5) สถานประกอบการขายเหล้าของผู้ที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตและอยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต

(6) สถานที่ต้องห้ามขายเหล้าตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือกฎหมายอื่น

 

ข้อกำหนดในการขายสุรา

1. ห้ามขายเหล้าบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือผู้มีอาการมึนเมาจนครองสติไม่ได้

2. ห้ามขายเหล้าในวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันอาสาฬหบูชา วันมาฆบูชา และวันวิสาขบูชา

3. เวลาในการขายเหล้า จะเป็นเวลาตั้งแต่ 11.00 น. – 14.00 น. และ 17.00 น. – 24.00 น.

4. ห้ามขายเหล้าโดยการใช้เครื่องขายแบบอัตโนมัติ เร่ขาย ลดราคา หรือทำการส่งเสริมการขาย

 

 

ใบอนุญาตขายยาสูบ/บุหรี่

 

ยาสูบ หมายถึง บุหรี่ซิกาแรต บุหรี่ซิการ์ บุหรี่อื่น ยาเส้น ยาเส้นปรุง ยาเคี้ยวและให้หมายความรวมถึง ผลิตภัณฑ์อื่นใด ที่บริโภคได้เช่นเดียวกับยาสูบ รวมถึงยาสูบพันธุ์พื้นเมือง

 

 

ใบอนุญาตขายยาสูบ/บุหรี่ มี 3 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

ประเภทที่ 1 เป็นการขายส่งยาสูบ ครั้งละตั้งแต่ 1,000 มวนขึ้นไป ถ้าเป็นยาเส้นครั้งละตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป ยาเส้น ปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละตั้งแต่ 200 กรัมขึ้นไป

1. สำหรับผู้ขายบุหรี่ ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ ใบอนุญาต ปีละ 1,200 บาท

2. สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น

(ก) สำหรับผู้ขายยาเส้นที่ผู้ขายเป็นผู้เพะปลูกต้นยาสูบและผลิตเอง ใบอนุญาต ปีละ 100 บาท

(ข) สำหรับผู้ขายยาเส้นอื่น นอกจาก (ก) ใบอนุญาตปีละ 500 บาท

ประเภทที่ 2 เป็นการขายปลีกยาสูบ ครั้งละต่ำว่า 1,000 มวนขึ้นไปถ้าเป็นยาเส้นครั้งละต่ำว่า 2 กิโลกรัมขึ้นไป ยาเส้น ปรุงหรือยาเคี้ยวครั้งละต่ำกว่า 200 กรัมขึ้นไป

1. สำหรับผู้ขายบุหรี่ ซิกาแรต และบุหรี่ซิการ์ ใน

(ก) คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฏหมายศุลกากร ใบอนุญาต ปีละ 500 บาท

(ข) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 500 บาท

(ค) สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 100 บาท

2. สำหรับผู้ขายยาเคี้ยว ยาเส้นปรุง ยาเส้น และบุหรี่อื่น ใบอนุญาตปีละ 100 บาท

ประเภทที่ 3 เป็นการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบชนิดอื่น ใบอนุญาตปีละ 1,200 บาท

 

ผู้มีความประสงค์จะยื่นขอใบอนุญาตยาสูบ/บุหรี่ จะต้องรับรองคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและสถานที่ดังต่อไปนี้

***ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเว้นแต่เวลาได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี***

 

สถานที่ขายยาสูบ ไม่เป็นสถานที่ ดังนี้

(1) สถานที่หรือบริเวณห้ามขายยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

(2) ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งบริเวณต่อเนื่อง และติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)

(3) ที่ตั้งวัด มัสยิด วัดบาทหลวง หรือสถานที่ประกอบศาสนกิจในนิกาย หรือศาสนาใดศาสนาหนึ่ง รวมทั้งบริเวณต่อเนื่องและติดกับสถานที่ดังกล่าว (เฉพาะการขายยาสูบประเภทที่ 2 บุหรี่ซิกาแรต)

(4) สถานที่ที่ผู้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตขายยาสูบเคยใช้ในการขายยาสูบ เว้นแต่เวลา ได้ล่วงพ้นมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี

(5) สถานที่ที่ผู้ที่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตขายยาสูบใช้ในการขายยาสูบ

 

ข้อกำหนดในการจำหน่ายยาสูบ

1. ห้ามขายยาสูบ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และห้ามใช้บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ขายยาสูบ

2. การขายยาสูบต้องขายตามขนาดซองที่ได้เสียภาษีแล้วห้ามแบ่งขาย ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

3. ห้ามขายยาสูบ โดยใช้เครื่องขายอัตโนมัติ ห้ามเร่ขาย ห้ามขายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์

4. ห้ามใช้รายการส่งเสริมการขาย ลด แลก แจก แถมให้หรือแลกเปลี่ยนกับสินค้าอื่น

 

 

 

 ใบอนุญาตขายไพ่

ไพ่หมายถึง สิ่งที่สามารถใช่เล่นการพนันมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ มีเครื่องหมายแสงแต้มต่างๆ ซึ่งทำด้วยกระดาษ พลาสติก หนัง หรือวัตถุเทียมหนัง หรือวัตถุอื่นที่กำหนดในกฏกระทรวง

 

ใบอนุญาตขายไพ่มี 2 ประเภท ซึ่งมีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังต่อไปนี้

ประเภทที่1 ขายส่ง ขายครั้งละตั้งแต่ 40 สำรับขึ้นไป ใบอนุญาตปีละ 1,200 บาท

ประเภทที่ 2 ขายปลีก ขายครั้งละต่ำกว่า 40 สำรับขึ้นไป

1. คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรตามกฏหมายศุลกากร ใบอนุญาต ปีละ 500 บาท

2. สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 500 บาท

3. สถานที่ขายที่ผู้ประกอบการมิได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตปีละ 100 บาท