วีซ่าอังกฤษ

 

 

 

 

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)

3. การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า

4. สำเนาบัตรประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. หลักฐานการทำงาน

  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

7. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อนามสกุล ต้องตรงกับหนังสือเดินทาง

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. หลักฐานการจองที่พัก/ โรงแรมในอังกฤษ

10. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น

11. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง

 

**เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต สามารถยื่นขอวีซ่าอังกฤษ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน**

 

 ก่อนเดินทางไปอังกฤษคุณต้อง

 1. จองและชำระค่าตรวจ COVID-19 ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงอังกฤษ

2. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ PASSENGER LOCATOR FORM - กรอกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงอังกฤษ

 

ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนและอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่เดินทางมาถึงอังกฤษ จากประเทศที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อสีแดง สามารถทำการทดสอบ  Lateral Flow Test ที่ถูกกว่า แทนการทดสอบ PCR Test ในวันที่หรือก่อนวันที่ 2 ของการเดินทางเข้าสหราชอาณาจักร สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 64 เป็นต้นไป

 

กรณีถ้าไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ก่อนเดินทางไปอังกฤษคุณต้อง

 1. ตรวจ COVID-19 PCR test ไม่เกิน 72 ชม.ก่อนเดินทาง

2. จองและชำระค่าตรวจ COVID-19 ในวันที่ 2 และ 8 ที่เดินทางถึงอังกฤษ

3. กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ PASSENGER LOCATOR FORM - กรอกภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงอังกฤษ เมื่อไปถึงอังกฤษต้องกักตัว 10 วัน ที่บ้านหรือที่พัก

 

การฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ หมายความว่า คุณได้รับวัคซีน ที่ได้รับการอนุมัติอย่างครบถ้วน อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางถึงอังกฤษ วันที่คุณได้รับยาครั้งสุดท้าย ไม่นับเป็นหนึ่งใน 14 วัน