ประโยชน์ของเครื่องหมาย อย

1. กรณีเกิดอันตรายจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้บริโภคจะได้รับความคุ้มครอง และสามารถเรียกร้องให้ดำเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
2. ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบ และได้รับ สัญลักษณ์ อย. ทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อยู่ภายใต้การกำกับดูแล และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนออกสู่ตลาด
 
3. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในสารบบของ อย. จะมีการตรวจสอบ และเฝ้าระวังปัญหา หรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น จะมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หลังออกสู่ตลาด เมื่อมีการโฆษณาผลิตภัณฑ์อีกด้วย
 
4. เป็นการส่งเสริมการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และเครือข่าย
 
 
เครื่องหมาย อย. นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ และเพิ่มความน่าไว้วางใจแก่ผู้บริโภคได้อีกด้วยนั่นเอง