วีซ่าฝรั่งเศส

 

 

1. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า ต้องลงทะเบียน

2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้งาน เหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจาก วันที่ยื่น ขอวีซ่า พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย และ ทุกหน้าที่มีตราประทับวีซ่า

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสี ต้องเห็น หู และคิ้วด้วย ห้ามใส่ ต่างหู สร้อยคอ และคอนแทคเสนส์ทุกประเภท ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

5. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

6. ใบประกันสุขภาพเดินทางและ อุบัติเหต มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. หลักฐานรายการเดินบัญชี การเงินตัวจริง ย้อนหลัง 3 เดือน

9. หลักฐานการทำงาน หรือ การศึกษา

- ผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัท ที่ระบุชื่อผู้ยื่นขอวีซ่า

- ผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้จดหมายรับรองการทำงาน จากบริษัท หรือ หน่วยงานราชการ ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลา หยุดงาน

- ผู้ที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือ รับรอง สถานะการเป็น นักเรียนหรือ นักศึกษา

10. สลิปเงินเดือน 3 เดือนล่าสุด (ไม่มีก็ไม่เป็นไร)

11. หนังสือหรือจดหมายเชิญจากบริษัท หรือหน่วยงาน ในฝรั่งเศส (วีซ่าธุรกิจ)

12. ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

13. แผนการเดินทาง หรือ เอกสารยืนยันการจองทัวร์

 

***เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่าฝรั่งเศส อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต สามารถยื่นคำร้องขอทำวีซ่าฝรั่งเศส ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง***

ต้องกรอก EU Digital Passenger Locator Form (dPLF) ก่อนเข้าฝรั่งเศส

- หากได้รับวัคซีน ต้องแสดง RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือ ANTIGEN TEST ไม่ เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง ไม่ต้องตรวจหาเชื่ออีกครั้ง เมื่อเดินทางถึงและไม่ต้องกักตัว

- หากยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องมีเหตุจำเป็น ต้องแสดงผล RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง หรือ ANTIGEN TEST ไม่เกิน 48 ชม. ก่อนเดินทาง จะได้รับ การสุ่มตรวจ ANTIGEN TEST เมื่อเดินทางถึง และกักตัว เป็นเวลา 7 วัน

- วัคซีนที่ยอมรับจากองค์กรยายุโรป Comirnaty (Pfizer & BioNTech), Spikevax (Moderna), COVID-19 Vaccine Janssen, Vaxzevria (AstraZeneca), รวมทั้งวัคซีนเทียบเท่า "EMA-like" อาทิ Covid-19 vaccine Astra-Zeneca ที่ผลิตในประเทศไทย