วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

 

 

1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอก ครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ จากสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล 2 ชุด

3. หนังสือเดินทางเล่มเก่า พร้อมสำเนา (ถ้ามี)

4. รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

5. หลักฐานการทำงาน

 • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
 • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
 • จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

6. หลักฐานการเงิน รายการเดินบัญชี (Bank Statement) ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน ตัวจริงพร้อมสำเนา

7. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

9. ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

10. แผนการเดินทาง

11. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

12. สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง จะต้องมี สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ ต้องออกโดยอำเภอ

13. สำหรับวีซ่าธุรกิจ จะต้องมี หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ โดยจะต้องระบุ

 • บริษัททำเกี่ยวกับอะไร เชิญไปทำอะไร
 • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และหมายเลขหนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้ถูกเชิญ
 • ระยะเวลา (วันที่เข้าและออกจากสวิตเซอร์แลนด์ / กลุ่มประเทศเชงเก้น)
 • ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าอาหาร และที่พัก ของผู้ถูกเชิญ
 • ผู้เชิญจะรับผิดชอบ ต่อการเดินทางออกจาก ประเทศสวิสเซอร์แลนด์หรือกลุ่มประเทศเชงเก้น ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในวีซ่า ของผู้ถูกเชิญ
สำหรับผู้ที่พักกับญาติ เพื่อน หรือเยี่ยมแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์ ต้องมีเอกสารเหล่านี้

1. จดหมายเชิญที่ลงลายมือชื่อของผู้เชิญ โดยจะต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงในจดหมายเชิญ

 • ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ สัญชาติ ทั้งของผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
 • ระยะเวลาในการเชิญ ควรใส่วันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดการเชิญ
 • วันที่ ที่เขียนจดหมายเชิญ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ
 • ถ้าหากผู้เชิญเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ รวมถึงการให้พำนักที่บ้านผู้เชิญ ให้ระบุลงในจดหมายเชิญด้วย
 • รายละเอียดอื่นๆ ที่ต้องการแจ้งให้ทราบ (ถ้ามี)

2. หลักฐานการทำงานและรายได้ของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์

3. สำเนาหนังสือเดินทางของญาติ หรือเพื่อนหรือแฟนที่สวิตเซอร์แลนด์

4. เอกสารยืนยันความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้เชิญกับผู้ยื่นขอวีซ่า

 

 

***ผู้ที่จะยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ต้องฉีดวัคซีนครบสองเข็ม ถ้าฉีดเข็มเดียวก็ยื่นได้ แต่เจ้าหน้าที่จะให้เซ็นยืนยันว่าเอกสารไม่ครบถ้วน (ซึ่งอาจจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า)***