วีซ่าเยอรมัน

 

 

 

 

1. ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

2. หนังสือเดินทาง (passport) มีอายุใช้ได้อย่างน้อย อีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 ใบ

4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

- จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุวัน ลาหยุดงาน หรือ

- หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ

- จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)

5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก Statement ย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน หรือ หนังสือรับรอง การเงินจากธนาคาร Bank Guarantee (ธุรกิจ)

6. หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

8. ประกันสุขภาพเดินทางและอุบัติเหตุ มูลค่าประกันอย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

9. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว ต้องมีหนังสือยินยอม จากผู้ปกครอง

10. หนังสือหรือจดหมาย เชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศเยอรมัน (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

 

 

***เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเยอรมัน ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 180 วัน ก่อนกำหนดเดินทาง***

- ต้องแสดงผลการตรวจแบบ RT-PCR เป็นลบ ไม่เกิน 72 ชม. หรือ ANTIGEN TEST ไม่เกิน 48 ชม. หรือ เอกสารการฉีดวัคซึน หรือ เอกสารว่าเคยติดเชือ หรือหายแล้ว ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

- วัคซีนที่ยอมรับ MODERNA, PFIZER, JOHNSON&JOHNSON, ASTRAZENECA