รับจด อย. อาหาร

  • รับจดทะเบียน (จด อย.อาหาร) ผลิตอาหาร นำเข้าอาหาร รับขอ อย. อาหาร
  • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร ต่ออายุใบอนุญาตอย.ผลิต นำเข้าอาหาร 
  • ขออนุญาตผลิตอาหาร ผลิตอาหารเสริม โฆษณาอาหาร โฆษณาเสริมอาหาร (โฆษณาอาหารเสริม) 
  • ขออนุญาตใช้ฉลากอาหาร ขออนุญาตตั้งโรงงานผลิตอาหาร
  • ขออนุญาตนำเข้าหรือสั่งอาหารเป็นการเฉพาะคราว
  • รับขอ อย. เครื่องดื่ม ผลิตเครื่องดื่ม เช่น น้ำผลไม้ เครื่องดื่มทุกชนิด
  • รับขึ้นทะเบียนวัตถุเจือปนอาหาร