รับจด อย. ยา

  • รับขออนุญาต(จด อย. ยา) ผลิตยาตัวอย่างเพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ 
  • ขึ้นทะเบียนตำรับยาสามัญ ยาแผนโบราณ
  • ขึ้นทะเบียนตำรับยาสัตว์ ตำรับยาแบบ Transfer
  • ขึ้นทะเบียนยาผลิตเพื่อการส่งออก
  • ต่ออายุใบอนุญาตยา ขออนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
  • ขออนุญาตผลิตยาแผนปัจจุบันหรือยาแผนโบราณ
  • ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่ ขอใบอนุญาตสถานที่ประกอบการยา
  • ขึ้นทะเบียนทั้งใช้กับคนและสัตว์