รับจด อย. เครื่องมือแพทย์

  • บริการขอใบอนุญาต (จด อย. เครื่องมือแพทย์) นำเข้าเครื่องมือแพทย์ ผลิตเครื่องมือแพทย์ หรือขาย ส่งออกเครื่องมือแพทย์ 
  • ขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ ทางวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต หนังสือและแผ่นพับ
  • ขออนุญาตนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน อะไหล่ เพื่อใช้ในการผลิต จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
  • ขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
  • ขออนุญาต สถานที่ผลิตเครื่องมือแพทย์ 
  • การจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนที่จะประกอบกิจการดังกล่าว  
  • ขึ้นทะเบียนทั้งใช้กับคนและสัตว์