การเตรียมเอกสารเพื่อขอจัดตั้งโรงงานหรือจัดตั้งการผลิต

- สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจ

- สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคลล)

- สำเนา ภพ.20 (เฉพาะกรณีเป็นนิติบุคคล)

- สำเนาทะเบียนบ้านของร้าน หรือบริษัท (กรณีที่อยู่ดังกล่าว ไม่ตรงกับที่อยู่ผู้มีอำนาจ)

- แผนที่ตั้งของร้าน หรือบริษัท

- แผนผังภายในร้าน หรือบริษัท ระบุ สถานที่ผลิต บรรจุ เก็บสินค้า ให้ชัดเจน

- สินค้าตัวอย่างพร้อม ฉลาก