หลักฐานสำคัญสำหรับขอรับหนังสือรับรอง อย.

- ใบจดทะเบียนผลิตภัณฑ์/แจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ (แบบ สบ.5) จำนวน 2 ฉบับ

- สำเนาการได้รับอนุญาตตั้งสถานที่ผลิต

- ใบรับรองสถานที่ผลิตที่เทียบเท่าเกณฑ์ Primary GMP