การยื่นขออนุญาตนําเข้าเครื่องมือแพทย์ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

- ใบควบคุมกระบวนงาน แบบตรวจรับคําขอ และแบบลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ของหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์

- หนังสือของผู้นําเข้า ขอให้พิจารณาหนังสือรับรองการขาย

- หนังสือรับรองการขาย พร้อมสําเนา 2 ชุด

- สําเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนพาณิชย์ จากกระทรวงพาณิชย์ที่แสดงวัตถุประสงค์และออกมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มีอํานาจ

- หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป์ พร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจกับผู้รับมอบอํานาจ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

- แคตตาล็อกหรือฉลาก

- สําเนาเอกสารใบจดทะเบียนสถานประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์

 

หมายเหตุ : รายละเอียดตามแบบตรวจรับคําขอหนังสือรับรองประกอบการนําเข้าเครื่องมือแพทย์