การขอจดแจ้งเครื่องสำอาง ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

เตรียมความรู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

- ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางรูปแบบต่างๆ สารเคมีที่ใช้เป็นส่วนผสม รวมทั้งหน้าที่ของสารเคมีแต่ละรายการ

- ศึกษาข้อกำหนด กฎระเบียบ เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

 

เตรียมข้อมูลเพื่อยื่นคำขอจดแจ้ง

- ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต หรือผู้นำเข้าหรือผู้รับจ้างผลิต รวมทั้งสถานที่เก็บเครื่องสำอาง ( ในกรณีที่มิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง ต้องจัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการมอบอำนาจด้วย)

- ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

 

ยื่นคำขอได้ที่ไหน

ยื่นคำขอเป็นเอกสาร

1. ศูนย์บริการและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ยื่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

- เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)