การขออนุญาตโฆษณาขายยา ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง?

1. แบบคำขออนุญาตโฆษณาขายยา

2. ข้อความโฆษณา/หน้าโฆษณา พร้อมลงนามโดยผู้ขออนุญาตหรือผู้รับมอบอำนาจ

3. สำเนาใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับยา

4. สำเนาฉลากขวด/กล่อง/ซองยาฉบับที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว

5. สำเนาเอกสารกำกับยาภาษาไทยและภาษาอังกฤษฉบับที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว

6. สำเนาคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา ฉบับที่มีเลขรับและแก้ไขตรงตามที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว

7. สำเนาเอกสารแสดงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตำรับยา ฉบับที่ได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว

8. สำเนาใบอนุญาตและสำเนาข้อความ/หน้าโฆษณาเดิมที่เคยได้รับอนุญาตจาก อย. แล้ว

9. เอกสารอ้างอิงอื่นประกอบข้อความโฆษณา

10. กรณีขออนุญาตโฆษณายาควบคุมพิเศษทางสิ่งของสำหรับแจก แนบหนังสือแสดงรายละเอียดพร้อมจำนวนของสิ่งของที่จะจัดทำ หัวข้อการประชุมวิชาการ จำนวนผู้เข้าร่วม กำหนดการและสถานที่จัดประชุม พร้อมเอกสารที่จะแจกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม

11. สำเนาหนังสือมอบอำนาจและเอกสารประกอบการมอบอำนาจ ที่เจ้าหน้าที่งานโฆษณายาออกเลขรับแล้วตามกรณี

11.1 กรณีผู้ยื่นคำขอฯ เป็นนิติบุคคล

11.2 กรณีผู้ยื่นคำขอฯ เป็นบุคคลธรรมดา

12. ข้อความโฆษณา/หน้าโฆษณา 12 ชุด