หลักเกณฑ์ในการขออนุญาตผลิตอาหาร มีอะไรบ้าง?

1. ขออนุญาตสถานที่ผลิต ประกอบด้วย 6 ข้อ หลักที่อย.พิจารณา คือ

1.1 สภาพแวดล้อม หรือ สิ่งแวดล้อม จะต้องเอื้ออำนวย ต้นทุนของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนสภาพเอื้อตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม เช่น ขยะ น้ำเสีย ฯลฯ ก็ไม่ต้องปรับอะไร แต่ถ้าสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อ มี 2 ทางย้ายที่ผลิต หรือ ไม่ต้องปรับสภาพแวดล้อมให้พร้อมกับการผลิต
1.2 ครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ง่ายต่อการล้าง ทำความสะอาด
1.3 ควบคุมกระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการควบคุมคุณภาพน้ำ วิเคราะห์เชื้อในห้องทดลอง และรวมถึงการควบคุมมาตรฐานแพคเกจจิ้ง สีสันและฉลากให้ครบถ้วน
1.4 สุขาภิบาล การกำจัดขยะ ต้องรู้วิธีการกำจัด ว่ากำจัดยังไง และต้องทำทุกวัน เพื่อป้องกันสัตว์ที่เป็นพาหนะ ของโรคด้วย รวมถึง ท่อระบายน้ำที่ต้องระบายน้ำได้ดี ไม่ท่วมล้นออกมาข้างนอก ในส่วนของการของบรรจุ จะต้องมีห้องบรรจุที่ปิดมิดชิด
1.5 บำรุงรักษาทำความสะอาดอย่างละเอียด กระบวนการทำความสะอาดที่ถูกต้อง และจะต้องมีน้ำยาที่ใช้ทดสอบพื้นที่ ว่าสะอาดได้มาตรฐานหรือไม่ โดยเมื่อราดน้ำยาลงไปที่พื้นอุปกรณ์ เปลี่ยนสี
1.6 พนักงาน เตรียมใส่ชุดให้พร้อม ทั้ง หมวก ที่ปิดปาก ถุงมือ และชุดคลุมที่สวมใส่ ต้องให้สะอาด ฯลฯ
สำหรับการเตรียมสถานที่ทำไปพร้อมกับการยื่นเรื่อง โดยทางอย. จะทำการตรวจสอบและประเมินภายใน 45 วัน กรณีที่เอกสารพร้อม หลังจากผ่านการยื่นขอมาตรฐานในส่วนของสถานที่ แล้ว จะได้เลขมาตรฐาน อย. 8 หลัก การขอเลขจะขอได้ 1 ชนิดต่อ 1 เลขเท่านั้น

 

2. ขออนุญาตผลิตภัณฑ์ การขอเลข อย. 13 หลัก มีขั้นตอนดังนี้

2.1 กลุ่มอาหารที่ไม่ต้องมีเครื่องหมาย อย. อาหารกลุ่มนี้ ส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ไม่แปรรูปหรือถ้าแปรรูปก็จะใช้กระบวนการผลิตง่าย ๆ ในชุมชน ผู้บริโภคจะต้องนำมาปรุงหรือผ่านความร้อนก่อนบริโภค อาหารกลุ่มนี้ผู้ผลิตที่มีสถานที่ผลิตไม่เข้าข่าย โรงงาน (ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องจักรต่ำกว่า 5 แรงม้า หรือคนงานน้อยกว่า 7คน) สามารถผลิตจำหน่ายได้โดยไม่ต้องมาขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แต่ต้องแสดงฉลากอาหารที่ถูกต้องไว้ด้วย

2.2 กลุ่มอาหารที่ต้องมีเครื่องหมาย อย. อาหารที่มีการแปรรูปเป็นอาหารกึ่งสำเร็จรูป หรือ อาหารสำเร็จรูปแล้ว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในระดับต่ำ ปานกลางและสูง แล้วแต่กรณี ส่วนอาหารที่กำหนดคุณภาพ หรือ มาตรฐาน หรือ อาหารควบคุมเฉพาะ จะต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหารและขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรือจดทะเบียนอาหาร หรือแจ้ง รายละเอียดของอาหารแต่ละชนิดแล้วแต่กรณีได้ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)